FISHING TECHNIQUES

  1. Slow jigging
  2. Inchiku
  3. Bottom fishing
  4. Zogka
  5. Trolling
  6. Squids fishing
  7. Drifting